Jianshu

NumeroNomNotePaysVidéo URL
1 Yu Te [俞特] 9,72 Zhejiang
2 Su BaoCheng [苏保成] 9,7 Tianjin
3 Ma GuoLiang [马国亮] 9,69 Zhejiang
4 Zhangyàowén [张耀文] Zhèjiang 
5 Péng'àofeng [彭傲枫] Shànghai 
6 Wánghóngyìn [王宏胤] Shànghai 
7 Lóng you kai [龙有凯] Jiangsu 
8 Jiangzhìchéng [姜志成] Húbei 
NumeroNomNotePaysVidéo URL
1 Ma LingJuan [马灵娟] 9,68 Anhui
2 Han WenCong [阚文聪] 9,67 Hebei
3 Chen GuangMei [沈光美] 9,62 Jiangsu
4 Sunxiaoméi [孙晓梅] Shandong 
5 Wánghóngshuài [王红帅] Jun ti yuàn 
6 Làixiaoxiao [赖晓晓] Anhui 
7 Dàixilì [戴熙莉] Sìchuan 
8 Sòng ke [宋科] Sìchuan