HOME VIDEOS ... Jianshu - basic jianshu 1

20
10
23
juil.

Playlist: Exercices de base - Jianshu

Video : basic jianshu 1


wushurules : more basic taolu on www.kungfuwushu.org

|     

COMMENTER