HOME VIDEOS ... finales hommes ChCHNsd11v - ...án vs shantidà

20
11
07
sept.

Playlist: Champ Chine sanda finales 2011 - finales hommes

Video : masc 75KG - yúnnán vs shantidà


cwushu : bāo shě rì gǔ lěng [包舍日古冷], yúnnán (rouge) VS cáoyàomín [曹耀民], shāntǐ dà ( noir ) 1:2

|     

COMMENTER